Privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door

Vlot Solutions, Rhijnspoor 209, 2901 LB te Capelle aan den IJssel.

Dit Privacy Statement is van toepassing op de volgende producten en diensten van data processor

Voor VLOT Solutions is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. VLOT Solutions respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

VLOT Solutions verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die VLOT Solutions verwerkt:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type.

Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een naam of een e-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VLOT Solutions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Administratieve doeleinden.

Met alle opdrachtgevers waarvoor VLOT Solutions een verwerking uitvoert is een verwerkersovereenkomst gesloten. Zonder deze overeenkomst vinden er geen verwerkingen plaats.

Grondslag verwerkingsactiviteit

De verwerkingsactiviteit is altijd op één van de onderstaande grondslagen gebaseerd:

 • Toestemming van de betrokken persoon;
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.[1]

De gegevens worden alleen verwerkt door personen die beroepshalve tot geheimhouding zijn verplicht. Alle personen die binnen of ten behoeve van VLOT Solutions werkzaam zijn, hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Geautomatiseerde besluitvorming

VLOT Solutions maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Dit betekent dat de beoordeling van de verwerkte gegevens altijd door een mens wordt gedaan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VLOT Solutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij het bewaren van deze gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

VLOT Solutions verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit VLOT Solutions een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VLOT Solutions gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die VLOT Solutions gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan VLOT Solutions hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VLOT Solutions en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij VLOT Solutions een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@vlotsolutions.nl

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. VLOT Solutions wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een melding in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VLOT Solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze supportafdeling. Dit kan telefonisch 010-2643434 of via support@vlotsolutions.nl.

Wijzigingen

VLOT Solutions behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van VLOT Solutions.